“Med respekt for både menneske- og arbeidsrettigheter har Shoe-d-vision utarbeidet en Code of Conduct basert på en kjerne av konvensjoner definert i International Labour Organisation´s Declaration on the Fundamental Principles of Rights at Work for profilkjeden Skoringen.”

Mer info

Politik for etik, ansvarlighed og bæredygtighed
Samhandelspartnere
Garverier
Respekt for både menneske- og arbeidsrettigheter

Code of conduct

Med respekt for både menneske- og arbeidsrettigheter har Shoe-d-vision utarbeidet en Code of Conduct basert på en kjerne av konvensjoner definert i International Labour Organisation´s Declaration on the Fundamental Principles of Rights at Work for profilkjeden Skoringen.

Shoe-d-vision’s Code of Conduct, har til formål å lede leverandørens oppmerksomhet på at Shoe-d-vision forventer at leverandører som vi samarbeider med arbeider i overensstemmelse med de internasjonale definerte standarder for både menneske- og arbeidsrettigheter.

Shoe-d-vision støtter disse prinsippene og forventer det samme fra både leverandører og underleverandører. Og vi forventer også at dere som agenter vil formidle denne Code of Conduct til involverte leverandører.

  • Arbeidsgiveren skal gi de ansatte rett til fri organisering og rett til kollektiv forhandling i overensstemmelse med de lover som er gjeldende i det aktuelle landet.
  • Arbeidsgiveren skal minst betale den lovlige minstelønn, og den utbetalte lønnen skal være tilstrekkelig til å dekke den ansattes basale behov. Alle ansatte skal kjenne sin møtetid, arbeidstid, lønn, rett til ferie, sikkerhet mod avskjedigelse og foreldrepermisjon.
  • Arbeidstider skal avtales innbyrdes mellom virksomheten og de ansatte. I virksomheter hvor det er en organisert fagforening, skal arbeidstidene defineres ved en felles forhandlingsprosess.
  • Arbeidstiden skal ikke overstige 60 timer om uken inkl. regulært overarbeid.
  • Arbeidsgiveren skal sikre at ingen personer under 15 år eller yngre enn obligatorisk skolealder er ansatt. Arbeidere på 14 år kan, der hvor den nasjonale loven tillater det, delta i lettere arbeid få timer om dagen, under forutsetning av at det ikke er skadelig for deres fysiske eller mentale helse og utvikling, og heller ikke går ut over deres skolegang.
  • Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere eller støtte diskriminasjon.
  • Arbeidsgiveren skal ikke ansette eller støtte bruk av tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid.
  • Arbeidsgiveren skal levere et sikkert og sunt arbeidsmiljø for alle ansatte, og ta de nødvendige forholdsregler for å forhindre ulykker og helseskader oppstå ved arbeidsforløpet eller driften av arbeidsgiverens fasiliteter.
  • Arbeidsgiveren skal, hvis nødvendig, kunne dokumentere at ovennevnte overholdes.