“Med respekt for både menneske- og arbejdsrettigheder har Shoe-d-vision udarbejdet en Code of Conduct baseret på en kerne af konventioner defineret i International Labour Organisations Declaration on the Fundamental Principles of Rights at Work for profilkæderne Skoringen og zjoos.”

Mere info

Politik for etik, ansvarlighed og bæredygtighed
Samhandelspartnere
Garverier
Respekt for både menneske- og arbejdsrettigheder

Code of conduct

Med respekt for både menneske- og arbejdsrettigheder har Shoe-d-vision udarbejdet en Code of Conduct baseret på en kerne af konventioner defineret i International Labour Organisations Declaration on the Fundamental Principles of Rights at Work for profilkæderne Skoringen og zjoos.

Shoe-d-vision’s Code of Conduct, har til formål at henlede leverandørens opmærksomhed på, at Shoe-d-vision forventer, at leverandører, med hvem vi samarbejder, arbejder i overensstemmelse med de internationale definerede standarder for både menneske- og arbejdsrettigheder.

Shoe-d-vision støtter disse principper og forventer det samme fra såvel leverandører som underleverandører, ligesom vi forventer, at agenter formidler denne Code of Conduct til involverede leverandører.

  • Arbejdsgiveren skal give de ansatte ret til fri organisering og ret til kollektiv forhandling i overensstemmelse med de love der er gældende i pågældende land.
  • Arbejdsgiveren skal mindst betale den lovlige mindsteløn, og den udbetalte løn skal være tilstrækkelig til at dække den ansattes basale behov. Alle ansatte skal være bekendte med deres mødetid, arbejdstid, løn, ret til ferie, sikkerhed mod afskedigelse og barsels orlov.
  • Arbejdstider skal aftales indbyrdes mellem virksomheden og de ansatte. I virksomheder, hvor der forefindes en organiseret fagforening, skal arbejdstiderne defineres ved en fælles forhandlingsproces.
  • Arbejdstiden må ikke overstige 60 timer om ugen incl. regulær overarbejde.
  • Arbejdsgiveren skal sikre at ingen personer under 15 år eller yngre end den obligatoriske skolealder er ansat. Arbejdere på 14 år kan, hvor den nationale lov tillader det, deltage i lettere arbejde få timer om dagen, under forudsætning af, at det ikke er skadeligt for deres fysiske eller mentale helbred og udvikling og derudover ikke forhindrer deres skolegang.
  • Arbejdsgiveren må ikke diskriminere eller støtte diskrimination.
  • Arbejdsgiveren må ikke ansætte eller støtte brugen af tvangsarbejde eller ufrivillig arbejde.
  • Arbejdsgiveren skal levere et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle ansatte, og tage fornødne forholdsregler for at forhindre ulykker og helbredsskader opstå ved arbejdsforløbet eller driften af arbejdsgiverens faciliteter.
  • Arbejdsgiveren skal hvis nødvendigt kunne dokumentere at ovennævnte overholdes.